Poskytujeme generální praxi, tedy právní služby ve všech hlavních odvětvích práva. Výhodou poskytování služeb z naší strany je tak možnost poskytnout komplexní přístup a flexibilitu napříč jednotlivými odvětvími.

Nabízené služby


Níže najdete rozepsané odvětví práva, ve kterých nejčastěji právní služby poskytujeme.

Občanské právo

OBČANSKÉ PRÁVO

 • zastupování u soudů a rozhodčích soudů
 • sepsání smluv, revize smluv
 • náhrada škody, nemajetkové újmy, bezdůvodné obohacení
 • zastupování v rámci dědického řízení včetně uplatňování nároků v dědickém řízení
Občanské právo

TRESTNÍ A PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

 • obhajoba
 • zastupování poškozeného
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • uplatnění nároků na náhradu škody
 • trestní oznámení
 • poskytování pomoci při podání vysvětlení
Právo nemovitostí

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • komplexní právní služby spojené s převodem vlastnického práva
 • kupní, darovací, směnné smlouvy
 • smlouva o nájmu, pachtu
 • advokátní úschova
 • zřízení, zrušení věcného břemene
 • správní řízení u katastrálního úřadu
Rodinné právo

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvod manželství
 • úprava rodičovské odpovědnosti
 • výživné
 • vypořádání společného jmění manželů
Pracovní právo

PRACOVNÍ PRÁVO

 • zastupování u soudů
 • sepsání pracovní smlouvy
 • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • neplatné rozvázání pracovního poměru
Obchodní právo

OBCHODNÍ PRÁVO

 • zastupování u soudů a rozhodčích soudů
 • sepsání smluv
Vymáhání pohledávek

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • komunikace s dlužníky a věřiteli
 • sepsání předžalobní výzvy
 • zastupování u soudů
 • zastupování v exekučním řízení
Komplexní služby pro podnikatele

KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO PODNIKATELE

 • tvorba a revize smluv a obchodních podmínek
 • právní konzultace
 • zastupování u soudů
 • vymáhání pohledávek
Úschovy a další služby

ÚSCHOVY A DALŠÍ SLUŽBY

 • advokátní úschova
 • prohlášení o pravosti podpisu

Náš tým


 

Mgr. et Bc. Pavel Skřipec

advokát

Za dobu výkonu advokacie, tedy za dobu více nežli 20 let své praxe, jsem převzal právní zastoupení v řádu stovek klientů, kterým jsem, společně se svými spolupracujícími kolegy, a mými zaměstnanci, advokáty i koncipienty, poskytl profesionální, kvalifikované, cenově přijatelné právní služby, ve všech právních odvětvích.

Mgr. Dana Klárová

advokát

Jsem zapsanou advokátkou v seznamu České advokátní komory. Právnické vzdělání jsem získala především studiem magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po složení advokátních zkoušek působím jako samostatný advokát.

Mgr. Marek Uhlíř

advokát

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po absolvování odborných stáží na státním zastupitelství a soudu již několik let vykonávám generální praxi v oblasti advokacie.

Ceník


Ceny našich služeb.

Cenu za poskytované právní služby sjednáváme individuálně a o nastavení odměny Vás informujeme předem. Neobávejte se nás kontaktovat, na první schůzce si vše v této oblasti vysvětlíme - je pro nás důležitá Vaše jistota a spokojenost. Při nastavení ceny zohledňujeme především časovou náročnost, složitost a rozsah konkrétní služby.

Vedle odměny se účtuje i náhrada hotových výdajů spojených s poskytovanou právní službou např. cestovní náhrady.

Dle individuální domluvy a Vašich preferencí je možné sjednat následující odměny:

ODMĚNA HODINOVÁ Odměna hrazena dle počtu poskytnutých hodin právní služby.

ODMĚNA ÚKONOVÁ Odměna hrazena dle počtu poskytnutých úkonů právní služby; úkon právní služby je specifikován vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

ODMĚNA PAUŠÁLNÍ Odměna stanovena pevnou částkou za určité období (zpravidla jeden kalendářní měsíc) a klientovi jsou v daném období poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah, event. dle sjednaného.

ODMĚNA PODÍLOVÁ Odměna se skládá z procentuálního podílu z přisouzené částky.

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v této oblasti nabízí internetová stránka tohoto pověřeného subjektu www.cak.cz.

Tedy tímto svoje klienty - spotřebitele upozorňujeme, že nedojde-li případně mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, můžete se obrátit na Českou advokátní komoru.

Kontakty


Přehled našich poboček v ČR.

BRNO

Rooseveltova 564/6,
602 00 Brno

Mgr. et Bc. Pavel Skřipec
advokát

Tel.: +420 777 667 724
Email: skripec@sku-ak.cz

IČO: 71332766
ev. č. ČAK: 10620

Mgr. Marek Uhlíř
advokát

Tel.: +420 737 192 540
Email: uhlir@sku-ak.cz

IČO: 17774080
ev. č. ČAK: 20553

TŘEBÍČ

Velkomeziříčská 640/45,
674 01 Třebíč

Mgr. Dana Klárová
advokát

Tel.: +420 736 250 395
Email: klarova@sku-ak.cz

IČO: 04438906
ev. č. ČAK: 16508

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Pobočka se pro Vás připravuje

Mgr. et Bc. Pavel Skřipec
advokát

Tel.: +420 777 667 724
Email: skripec@sku-ak.cz

Mgr. Dana Klárová
advokát

Tel.: +420 736 250 395
Email: klarova@sku-ak.cz

Mgr. Marek Uhlíř
advokát

Tel.: +420 737 192 540
Email: uhlir@sku-ak.cz